marți 25 februarie, 2020

Cursuri online

Acum aveţi o opţiune nouă de formare continuă!

În scopul sporirii eficienţei sistemului de formare continuă a cadrelor didactice,  ţinînd cont de infrastructura în dezvoltare a TIC, colaboratorii Centrului Tehnologiilor Informaţionale şi  Comunicaţionale  în Educaţie (CTICE) utilizează metode şi tehnologii moderne de instruire cu utilizarea TIC.

Pe lîngă formele de instruire tradiţională (cu frecvenţă), se aplică şi instruirea la distanţă.

Instruirea la distanţă presupune utilizarea unor metode de studiu diferite de cele ale învăţământului clasic, prin exploatarea canalelor de comunicaţie disponibile fiecărui participant (poştă electronică, telefon, Internet etc.).

Învăţământul la distanţă este o de educaţie care oferă cursanţilor posibilitatea:

-   de a opta asupra locului, ritmului şi timpului în care să se instruiască; 

-   de a studia individual şi independent.

  Această modalitate de formare necesită o atitudine pozitivă (şi activă!) din partea cursantului şi se bazează prioritar pe motivaţia personală a acestuia.

 

Pentru formarea continuă a cadrelor didactice la distanţă, la CTICE se utilizează platforma Moodle (abrevierea de la Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), care este un Software liber şi permite organizarea unui Spaţiu se Învăţare Virtual.

Această platformă permite:

-    crearea conturilor de acces pentru formatori şi pentru cursanţii care au solicitat opţiunea de instruire la distanţă.

-    introducerea cursurilor On-Line accesibile cursanţilor;

-    introducerea testelor şi a temelor pentru cercetări individuale, realizate de cursanţii  cursurilor de formare continuă la distanţă;

-    sprijinul unui tutore (cadru consultant) pe module de curs;

-    evaluarea la distanţă a cursanţilor.

Colaboratorii CTICE au elaborat  materialele necesare realizării cursului de formare continuă la distanţă. Procesul de instruire este monitorizat şi ghidat de formatori.

 

NOTA BENE:

Această formă de învăţare are şi anumite riscuri:

-    Lipsa contactului direct cu profesorii, pentru clarificarea unor întrebări imediate.

-    Adaptare mai lentă la o metodă de învăţat nouă, care nu impune constrângerile clasice privind respectarea unor termene limită de finalizare a lucrărilor.

-    Necesitatea de a învăţa singur, prin studiu individual, fără a avea permanent confirmarea că “eşti pe calea cea bună”.

-    În lipsa profesorului care să te motiveze permanent şi să-ţi monitorizeze eficienţa, trebuie să te mobilizezi singur.

-    Aflarea permanentă într-un mediu foarte familiar, care te poate descuraja să te concentrezi, poate fi un pericol.

-    Înainte de a te angaja în această activitate de formare continuă trebuie să te angajezi să dedici activităţii timpul necesar. Uneori, în detrimentul treburilor în gospodărie, odihnei şi al micilor plăceri ale vieţii.

 

Actualmente,  este disponibil pentru învăţare la distanţă doar cursul  "Metodica predării informaticii. Curs de perfecţionare II".  Grupul ţintă al acestui curs îl constituie profesorii de informatică care predau la treapta liceală, precum şi aspiranţii la gradul didactic I şi superior, dar şi cei care doresc să-şi confirme aceste grade didactice. Altfel spus, pentru o instruire eficientă în cadrul acestui curs, sunt absolut necesare anumite competenţe iniţiale.

Modulele cursului:

-          Proceduri si funcţii.

-          Metode de calcul.

-          Structuri dinamice de date.

-          Tehnici de programare.

-          Baze de date.

-          Elemente de Web design.

-          Psihopedagogia.

 

1.      Toate materialele cursului, cu excepţia testelor şi sarcinilor individuale, sunt oferite cu titlu de exemple de sarcini, propuse elevilor la clasă.

2.      Testele propuse la sfârşitul fiecărui modul de conţinut sunt obligatorii. Pentru efectuarea fiecărui test sunt disponibile doar 2 încercări. Testul poate fi repetat doar peste o zi după prima încercare.

3.      Rezolvarea problemelor, propuse la sfârşitul primelor 4 teme (Subprograme, Structuri dinamice de date, Tehnici de programare şi Metode numerice) este obligatorie şi necesită ataşarea programelor elaborate.

4.      Evaluarea temelor Baze de date relaţionale şi Limbajul HTML se efectuează în baza unui document HTML, care  va conţine descrierea şi prezentarea Bazei de Date elaborate de fiecare cursant. Tematica BD poate fi selectată din lista propusă în capitolul Baze de date şi aplicaţia MS Access sau propusă de cursant. Cursanţii vor ataşa arhiva care conţine  fişierul cu BD elaborată şi fişierul/fişiere în formatul HTML, în care se prezintă această bază de date.

Evaluarea finală se face în baza proiectului elaborat şi prezentat în faţa grupului de cursanţi, la sfârşitul cursului de formare, în incinta CTICE.